Privacyverklaring All Colors

 1. Bedrijfsgegevens:
  Firma naam: All Colors
  Adres: van Everdingenstraat 9
  Postcode en plaats: 1814 HA Alkmaar
  Kamer van Koophandel: 37110410
  Website: www.allcolors.nl
  E-mail: info@allcolors.nl
 2. Inleiding
  Dit Privacybeleid is van toepassing op alle informatie die aan All Colors verstrekt is in persoonlijke vorm of via de website. All Colors verwerkt privacygevoelige informatie of persoonsgegevens bij de door haar te verrichten werkzaamheden. All Colors hecht groot belang aan de privacy van haar klanten en betracht daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. All Colors verwerkt data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Wet bescherming persoonsgegevens. All Colors is de partij die verantwoordelijk is voor de manier waarop deze data worden gebruikt.
 3. Gebruik van persoonsgegevens
  Als u gebruikmaakt van onze diensten, stelt u bepaalde gegevens ter beschikking aan All Colors. All Colors bewaart en gebruikt alleen persoons- en financiële gegevens die direct door u verstrekt zijn, of informatie waarvan duidelijk is dat deze beschikbaar is gesteld om te worden verwerkt. Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan zoals beschreven in dit Privacybeleid, of wat logisch het gevolg zou zijn voor het verlenen van optimale dienstverlening.Proportionaliteit: All Colors bewaard en bewerkt geen gegevens die geen logisch nut hebben voor de bedrijfsadministratieve dienstverlening van All Colors. Daaronder vallen in elk geval gegevens over politieke voorkeur, sexuele geaardheid, ras, religie, fotomateriaal minderjarigen, lidmaatschap vakbond, strafrechtelijk verleden en inhoudelijke gegevens van geaardheid.
 4. Doel van de gegevens
  De door u verstrekte persoons- en financiële gegevens worden uitsluitend gebruikt om uw financiële administratie bij te werken en om aangiften BTW en ICP te kunnen doen om daarmee te kunnen voldoen aan de verplichtingen van de belastingdienst. Het is een wettelijke verplichting dat All Colors een kopie van uw identiteitsbewijs bewaart, al dan niet digitaal, en om uw BSN nummer (dan wel uw BTW-nummer) te gebruiken bij communicatie naar de belastingdienst.
 5. Informatieverstrekking aan derden
  Uw persoons- en/of financiële gegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt na uitdrukkelijke toestemming van uw kant. Deze informatie wordt uitsluitend gedeeld met u zelf of met door u benoemde personen. Deze kunnen o.a. zijn: uw zakenpartner, uw echtgeno(ot)e/partner, medewerkers uit uw bedrijf en het door u aangestelde accountants- of administratiekantoor voor verdere verwerking van deze gegevens voor de aangiften en/of controle. Uw gegevens worden nimmer aan derden doorgegeven zonder uw uitdrukkelijke toestemming.
 6. Bewaarplicht
  In het kader van de financiële wetgeving zijn wij verplicht uw financiële en persoonsgegevens 7 jaar te bewaren in het geval van een fiscale controle. Dus zelfs in het geval van een beëindiging van onze samenwerking, rust op mij de verplichting uw gegevens nog 7 jaar te bewaren. Na deze periode zullen de gegevens zonder verder overleg vernietigd worden.
 7. Beveiliging
  All Colors treft beveiligingsmaatregelen om misbruik van of onrechtmatige toegang tot persoonsgegevens te voorkomen. De volgende specifieke maatregelen worden getroffen:- alle computers en laptops zijn beveiligd met een zgn. moeilijk wachtwoord
  – back-ups van alle gegevens staan op Dropbox en niet op een los geheugendevice
  – de boekhoudprogramma’s Snelstart en Exact zijn beveiligd met een moeilijk wachtwoord
  – Dropbox is beveiligd met een moeilijk wachtwoord
 8. Wijzigingen
  Zo nu en dan brengt All Colors wijzigingen aan in haar Privacybeleid. Wij behouden ons het recht voor om ons Privacybeleid aan te passen en raden u aan om dit Privacybeleid regelmatig opnieuw te lezen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.
 9. Inzage in en wijziging van uw gegevens
  Als u vragen of zorgen heeft over ons Privacybeleid, of als u uw persoonsgegevens wilt inzien, wijzigen, laten verwijderen of meenemen (dataportabiliteit), kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Het recht om uw gegevens te laten verwijderen kan in conflict zijn met de verplichting van de belastingdienst om te voldoen aan de bewaarplicht. In dat geval zal jurisprudentie moeten uitwijzen welke verplichting zwaarder zal wegen. U heeft ten allen tijde de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de daartoe aangewezen organisaties.